Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là như thế nào?

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn chính là tình trạng bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm mà bị mất hoàn toàn và cũng không thể phục hồi lại được chức năng của: hai tay, hai chân, một tay hya một chân, hai mắt, một tay hoặc là một mắt, một chân và một mắt.

Hiểu sâu hơn về thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Ở trong khái niệm này:

Mất hoàn toàn cũng như là không thể phục hồi được chức năng của mắt và được hiểu đó là lấy bỏ nhãn cầu hoặc là bị mù hoàn toàn (thị lực 1/20).

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là như thế nào?

Mất hoàn toàn và cũng không thể nào phục hồi được chức năng của tay sẽ được hiểu là bị cắt cụt đi từ khớp cổ tay trở lên hoặc là bị mất khả năng vận động (liệt) vĩnh viễn từ toàn bộ bàn tay trở lên.

Mất hoàn toàn cũng như là không thể phục hồi được chức năng của chân và sẽ được hiểu là bị cắt cụt đi từ khớp cổ chân (hoặc là gồm có cả xương sên cùng với xương gót) trở lên hoặc là bị mất khả năng vận động, bị liệt vĩnh viễn từ toàn bộ bàn chân trở lên.

Tình trạng của thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn phải là hậu quả trực tiếp của tai nạn xảy ra ở trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

Cần phải được cơ quan y tế có thẩm quyền xá nhận là phát sinh ở trong vòng 180 ngày kể từ ngày mà xảy ra tai nạn.

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là như thế nào?

Cần phải kéo dài ở trong thời gian ít nhất 180 ngày liên tục được tính từ ngày đã được xác nhận rằng đã bị thương tập toàn bộ vĩnh viễn (trừ trường hợp mà thương tật bị lấy bỏ đi nhãn cầu hoặc là bị cắt cụt từ khớp cổ tay trở lên.

Và bị cắt cụt từ khớp cổ chân, gồm có cả xương sên và xương gót trở lên) và cần phải được Bảo Việt Nhân thọ đồng ý đó là thương tật toàn bộ, liên tục và vĩnh viễn không có khả năng phục hồi ở trong suốt khoảng thời gian sống còn lại của người được bảo hiểm cùng với bên mua bảo hiểm.

Trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn chính là tình trạng mà người được bảo hiểm cùng với bên mua bảo hiểm mất toàn bộ cũng như là không thể phục hồi được chức năng của một bộ phận ở trên cơ thể.

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời