Một số điểm lưu ý về Thông tư số 329/2016/TT-BTC

ibaoviet.vn xin giới thiệu tới quý khách hàng và độc giả quan tâm một số điểm lưu ý của Thông tư số 329/2016/TT-BTC quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong thông tư này quy định rõ ràng các điều khoản và hướng dẫn thi hành các điều khoản theo thông tư này.

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Một số điểm lưu ý về Thông tư số 329/2016/TT-BTC
Điểm lưu ý thông tư 329

1/ Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng:

– Theo Thông tư, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình nếu phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng cho các công trình sau:

+ Công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng;

+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường; và

+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

Số tiền bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, và không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng.

– Về phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải bồi thường mọi tổn thất công trình trong thời gian xây dựng, trừ các tổn thất khách quan theo quy định.

– Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Biểu phí ban hành tại Phụ lục 7. Tùy mức độ rủi ro của công trình mà công ty bảo hiểm có thể tăng phí bảo hiểm tối đa 25%.

2/ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng

– Thông tư quy định phải mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn đầu tư xây dựng cho nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình cấp II trở lên. Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu tư vấn xây dựng khoản tiền mà nhà thầu tư vấn đã bồi thường cho bên thứ ba.

– Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục 8.

3/ Bảo hiểm cho người lao động thi công công trình

– Đối tượng bảo hiểm theo Thông tư là trách nhiệm dân sự của nhà thầu đối với công nhân xây dựng đang thi công công trình. Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người.

– Mức phí bảo hiểm cụ thể được quy định tại Phục lục 9. Việc mua bảo hiểm phải thực hiện trước khi công nhân thực hiện công việc thi công trên công trường.

– Khi công nhân thi công bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì bên mua bảo hiểm phải báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. Ngoài ra, phải thực hiện mọi biện pháp để hạn chế tổn thất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bảo hiểm.

Trên đây là Một số điểm lưu ý về Thông tư số 329/2016/TT-BTC quý khách hàng cần tìm hiểu thêm vui lòng liên hệ ibaoviet.vn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2017. Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết.

Chi tiết thông tư quý khách hàng và độc giả vui lòng tham khảo: Thông tư số 329/2016/TT-BTC

 

Lưu ý: Để cập nhập thông tin mới nhất về sản phẩm, khuyến mại, điều kiện, điều khoản,...quý khách vui lòng liên hệ hotline 0966.795.333 để được hỗ trợ.

Trả lời